Reeglid

Uuendatud 17.07.2014

CHERRY.EE KASUTUSTINGIMUSED

1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Kasutustingimused – Kasutaja poolt Internetikeskkonna kasutamisel kohalduvad tingimused

Internetikeskkond – Internetikeskkond www.cherry.ee

Vahendaja – Cherry Media OÜ

Kasutaja – Internetikeskkonna registreeritud või registreerimata kasutaja

Kaupmees – Isik, kes müüb Internetikeskkonnas kaupa või teenust, või Cherry Media OÜ, kui Cherry Media OÜ müüb Internetikeskkonnas ise kaupa või teenust

Kaup – Vahendaja vahendusel Kaupmehe müüdav(ad) teenus(ed) ja/või kaup(kaubad)

Müügileping – Vahendaja vahendusel Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kaupmehe ja Kliendi vahel Kauba ostu kohta

Voucher – Vahendaja poolt Kliendile väljastatav tõend Vahendaja juures Kauba hinna deponeerimise kohta, mis annab Kliendile õiguse Kaubale

Lunastusperiood – Voucheri kasutamiseks Kaupmehe poolt Müügilepingus määratud ajavahemik, millal Kliendil on õigus Kaup Kaupmehe juures Voucheri vastu kätte saada

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

 

2. Kasutustingimuste kohaldamine

2.1. Kasutustingimused kehtivad Kasutaja poolt Internetikeskkonna (sh foorumi) kasutamisel Vahendaja ja Kasutaja vahel tekkivate õigussuhete kohta. Internetikeskkonna kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kasutajale võimaluse andmist Kauba ostmiseks Kaupmehelt, milleks Vahendaja Internetikeskkonnas üles seadnud vastava müügikeskkonna. Samuti mõeldakse Internetikeskkonna kasutamise alla muid Internetikeskkonnas pakutavaid teenuseid.

2.2. Vahendaja ei ole Internetikeskkonna vahendusel sõlmitava Kaupmehe ja Kasutaja vahelise Müügilepingu osapool, v.a juhul, kui Vahendaja on ise samal ajal Kaupmeheks. Müügilepingu täitmise eest, sh kuid mitte ainult Kauba kättesaadavuse ja kvaliteedi eest, vastutab üksnes Kaupmees.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad Internetikeskkonna kasutajaks registreerunutele ja kõigile teistele Internetikeskkonna kaudu Kauba ostjatele ning muud moodi Internetikeskkonda kasutavatele isikutele. Kasutustingimustega mitte nõustudes on Internetikeskkonna kasutamine mistahes viisil keelatud.

2.4. Kasutustingimused jõustuvad Vahendaja ja Kasutaja vahel hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Internetikeskkonda kasutama.

 

3. Müügilepingute vahendamine

3.1. Vahendaja pakub Kasutajatele Internetikeskkonna, kus Kasutajad võivad Kaupmehega viimase poolt esitatud tingimustel sõlmida Müügilepingu Kaupmehe poolt Internetikeskkonnas väljendatud tingimustel, samuti kasutada muid Vahendaja poolt pakutavaid teenuseid.

3.2. Müügilepingu sõlmivad Kasutajad Kaupmehega, kes vastutab informatsiooni õigsuse, Müügilepingu täitmise ning Kauba olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest. Kasutaja sõlmib Kaupmehega müügilepingu omal vastutusel. Müügikampaania ametlik aeg arvestatakse Vahendaja serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja veebisirvijas või arvutis nähtuvale ajale. Vahendaja ei taga, et teenus toimib kõigil veebisirvijatel.

3.3. Kaupmehe poolt pakutava Kauba Müügilepingu sõlmimiseks deponeerib Kasutaja Internetikeskkonna vahendusel Vahendaja arvelduskontol Kaupmehe poolt määratud summa, mille laekumisega Vahendaja arvelduskontole loetakse Müügileping Kasutaja ja Kaupmehe vahel Kaupmehe poolt määratud tingimustel sõlmituks.

3.4. Kui Vahendaja võimaldab juriidilisest isikust Kasutajal Voucheri eest tasuda arve alusel, siis kohustub juriidilisest isikust Kasutaja deponeerima ostuhinna 5 päeva jooksul Vahendaja poolt vastava nõude väljastamisest ja vastavast ülekandest samal päeval või hiljemalt järgmisel tööpäeval Vahendajat e-posti teel teavitama. Juhul, kui Kasutaja 5 päeva jooksul ostuhinda ei deponeeri, siis Müügilepingut Kasutaja ja Kaupmehe vahel ei sõlmita. Juhul, kui Kasutaja vastavast ülekandest Vahendajat õigeaegselt ei teavita, kuulub ülekanne tagastamisele Kasutajale – Müügilepingut Kasutaja ja Kaupmehe vahel ei sõlmita ning Voucherit ei väljastata.

3.5. Müügilepingu sõlmides väljastab Vahendaja e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel ja registreerunud Kasutajale ka Internetikeskkonnas valikmenüüs „Minu ostud“ Kasutajale Voucheri, mille alusel saab Kasutaja ostetud Kaupa Kaupmehe juures tarbida või omandada. Voucherile kantakse ostetud Kauba nimi, väärtus, Kaupmehe nimi, Lunastamisperiood, Voucheri number ja unikaalne PIN-kood, Kaupmehe ja Vahendaja kontaktandmed ning võimalikud eritingimused. Tulenevalt mobiilsõnumi mahupiirangust võib mobiilsõnumi teel saadetud Voucheri puhul selles toodud andmete hulk olla väiksem, tagades siiski minimaalse info olemasolu (sh Voucheri numbri ja PIN-koodi), mis võimaldab Voucherit kasutada. Kaupmehe juures Voucheri kasutamiseks peab Klient avaldama Kaupmehele Vahendaja poolt teatavaks tehtud Voucheri numbri ja PIN-koodi väljatrükina paberil või mobiilsõnumi näitamise teel.

3.6. Kauba tutvustused on esitatud Kaupmehe poolt ning Vahendaja ei vastuta nende õigsuse eest. Kui Kasutaja teostab taganemisõigust Vahendajat teavitades 14 päeva jooksul Müügilepingu sõlmimisest ehk Vahendaja juures Müügilepingus näidatud summa deponeerimisest, siis korraldab Müügilepingu tagasitäitmise Vahendaja Kaupmehe eest vaid juhul, kui tagasitäitmine seisneb üksnes Kasutajale Vahendaja juures deponeeritud ostuhinna tagastamises. Muul juhul ja ulatuses vastutab Müügilepingu tagasitäitmise eest Kaupmees.

3.7. Vahendaja väljastatud, sh Lunastusperioodi jooksul kasutamata, Voucherid ei ole ühelgi tingimusel osaliselt ega ka täies ulatuses rahaks vahetatavad. Juhul, kui Kasutaja ei kasuta Voucherit ära Lunastamisperioodi jooksul, siis loetakse Kasutaja ja Kaupmehe vahel Müügileping (sh Müügilepingu kestuse jooksul tekkinud õigused ja kohustused) lõppenuks, kuid Vahendaja juures deponeeritud summat Kasutajale ei tagastata ja see jääb täies ulatuses Vahendajale.

 

4. Kasutaja õigused ja kohustused ning kinnitused

4.1 Kasutajal on õigus:

4.1.1 nõuda Kaupmehelt pärast Voucheri kasutamist arve esitamist;

4.1.2 esitada Vahendajale ettepanekuid Internetikeskkonna kasutajasõbralikumaks muutmiseks;

4.1.3 esitada Vahendajale pretensioone Vahendaja ja Kaupmehe tegevuse kohta, arvestades siiski, et Müügilepingu täitmise eest vastutab ainuisikuliselt Kaupmees.

4.2. Kasutaja kohustub:

4.2.1. esitama Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

4.2.2. mitte kasutama Internetikeskkonda ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks); 
4.2.3. hoidma Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust ning Vahendaja poolt teatavaks tehtud Voucheri numbrit ja PIN-koodi nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;

4.2.4. viivitamata elektronposti teel informeerima Vahendajat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel esitatutega;

4.2.5. koheselt elektronposti teel informeerima Vahendajat Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Vahendaja poolt teatavaks tehtud Voucheri numbri ja/või PIN-koodi kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

4.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega Internetikeskkonnas, et ta: 
4.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid; 
4.3.2. on teadlik, et Müügilepingu sõlmib Kasutaja Kaupmehega ja Vahendaja ei vastuta ühelgi juhul Müügilepingu täitmise eest;
4.3.3. on teadlik, et Kaupmehe kampaania kestel Vahendaja juures Müügilepingus toodud summa deponeerimine toob kaasa siduva Müügilepingu;
4.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Vahendaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas; 
4.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Vahendajal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Kasutustingimustele;

4.3.6. on teadlik ja nõustub, et Vahendajal on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid Kaupmehele;

4.3.7. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Vahendajalt Vahendaja juures deponeeritud summalt intressi ja Voucheri, sh Lunastusperioodi jooksul kasutamata jäänud Voucheri, eest ülekantud summa tagastamist, v.a Kasutustingimuste punktis 3.6 kirjeldatud ulatuses taganemisõiguse kasutamisel;

4.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimustega nõustudes annab ta Vahendajale nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi;

4.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Internetikeskkonna kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

 

5. Vahendaja õigused ja vastutus

5.1. Vahendajal on õigus:

5.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja eemaldada Kasutaja Internetikeskkonnast, kui Vahendaja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusvastaselt;

5.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Internetikeskkond maha või selle toimimine peatada;

5.1.3. jälgida Internetikeskkonnas toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna kasutamist;

5.1.4. omal valikul, kas piirama või tühistama põhjusi esitamata Kasutaja Internetikeskkonna kasutamisõiguse, sh muutma Internetikeskkonnas Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldama tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

(ii) on esitanud Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel või Internetikeskkonna kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;

(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Internetikeskkonnas valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt või kahjustab muud moodi Vahendaja hinnangul Internetikeskkonda või Vahendajat või teisi isikuid;

(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

5.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

 

5.2. Vahendaja ei vastuta ühelgi juhul:

5.2.1. tema poolt Kaupmehe ja Kasutaja vahel vahendatud Müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui Vahendajal tekib siiski Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt müügilepingu vahendamisest vastutus või tegutseb Vahendaja ise Kaupmehena, siis on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Vahendaja juures deponeeritud summa suurusega;

5.2.2. kolmandate isikute poolt Internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muude Internetikeskkonnas avaldatud informatsiooni eest. Juhul, kui õigusaktidest tulenevalt kaasneb Vahendajal Internetikesskonnas avaldatu osas siiski vastutus, siis on see vastutus piiratud 50 euroga;

5.2.3. Vahendaja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Vahendaja klienditeenindusele;

5.2.4. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Internetikeskkonna salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Vahendaja juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Voucheri numbri ja PIN-koodi kolmandate isikute poolt kasutamisest. 

 

6. Poolte teated

6.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Vahendaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt Internetikeskkonnas teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva. 

 

7. Intellektuaalne omand

7.1. Vahendaja Internetikeskkond ja selle osad (sh kuid mitte ainult Vahendaja veebilehe graafiline liides ja müügipakkumused, pildid ja Kaupmehe kaubamärgid jmt) ning sellega seotud tarkvara, Vahendaja kaubamärk ja Tingimuste tekst ning muud Vahendaja autoriõigusega kaitstavad objektid Internetikeskkonnas on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda Vahendaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

 

8. Kasutaja isikuandmete töötlemine

8.1. Isikuandmeid, mida Vahendaja on saanud Kasutajalt Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja/või Internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Vahendaja juures muul viisil Internetikeskkonna kasutamise teel, on Vahendajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.

8.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus ja tarbimiseelistused. Lisaks kuuluvad töödeldavate isikuandmete hulka Kasutaja poolt Facebook Connecti kasutamisel Vahendajale kättesaadavaks tehtavad Kasutaja foto, nimi, vanus (juhul, kui info on avatud), sugu (juhul, kui info on avatud) ning elukoha linn ja riik (juhul, kui info on avatud). Samuti Kasutaja Facebooki sõprade nimed, fotod ning elukoha linn ja riik (juhul, kui need on avatud).

 8.3. Vahendaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista Internetikeskkonnas Kasutajatele kaupade ja teenuste vahendamist ning Kasutajate omavaheliseks suhtluseks foorumi pakkumist ja Kasutajatele võimalikult soodsate ning personaliseeritud pakkumiste korraldamist.

8.4. Kasutaja annab Vahendajale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus Vahendajale antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist, millega ühtlasi kaasneb Kasutaja Internetikeskkonna konto sulgemine. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8.5. Vahendaja ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

 

9. Kasutustingimuste muutmine

9.1. Vahendajal on igal ajal õigus ühepoolselt Internetikeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt Internetikeskkonda ja Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Internetikeskkond lõpetada.  

9.2. Vahendaja kohustub teavitama Kasutajat Kasutustingimuste muudatustest ja täiendustest Internetikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu.  

9.3. Kasutustingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Internetikeskkonnas ja Kasutaja poolt nendega Internetikeskkonnas nõustumise kinnitamisest.

 

10. Lõpptingimused

10.1. Internetikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Vahendaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

10.2. Internetikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Vahendaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tarbijakaebuste komisjon.

10.3. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

10.4. Kasutustingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Vahendaja vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.